Runor


"Runa" betyder hemlighet. De användes under äldre medeltiden och är fortfarande i bruk som spådomssystem. I den nordiska mytologin har de starka associationer med vishet och hälsa och deras innebörd har överförts muntligt. Det finns flera runalfabet från olika kulturer, det är den äldre futharken som beskrivs här. Den innehåller 24 runor och en blank-runa. Runorna hade en funktion som skrivtecken men också som symboler med speciell magisk innnebörd.

Ur är urkraftens runa, ursprunget, den vilda uroxen, maskulin energi. Ur innebär gryning och början på en ny cykel eller process; en pånyttfödelse eller förändring. Visa vad man går för.Thurs är motsatsen till Ur, oordning, kaos, alla nedbrytande krafter. Thurs innebär skymning, mörker också visdom och livserfarenhet. Den förknippas med Tor, den stora beskyddaren.Ass är kommunikationsrunan, visdomens och kunskapens runa, söka efter kunskap och sanning, förknippas med Odin. Den är Asgårds runa fylld med gudomlig visdom.Reid är reserunan, såväl fysiska som själsliga resor. På rätt väg, riktning och mål, ta emot och sända budskap, upplysning. Skyddsruna.Ken är eldens runa. Elden gav värme, ljus och trygghet. Inre glöd och andlig utveckling, den nordliga motsvarigheten till kundalinin som leder till upplysning. Varningsruna.Gifu är gåvorunan. Ge av sig själv, offervilja, generositet i tanke och handling, utbyta gåvor, en nordisk motsvarighet till indianernas medicinhjul, balans och förening med det gudomliga. Gifu står för harmoni och balansWynja är glädjerunan. Lycka, harmoni, frid, tillfredställelse, hälsa, rikedom, oskuldsfullhet, se utan att döma. Glädjens, humorns och självironins runa.Hagal är haglets och snöns runa. Omskakande, oväntade händelser och skeenden, avbrott. En av runmagikerns favoritrunor. Har en strukturerande och balanserande dimension. Röjer bort hindren för ens utveckling.Naud är nödrunan. Tålamod, själsstyrka, stark magisk runa då den är förknippad med de tre nornorna, skilja ljuset från mörkret.Iss är vinterns runa. Symboliserar en stagnation i energi. Ligga lågt, tänka efter, samla tankarna, dra sig tillbaka, ide, period av vila, känslokyla, bepansring. Tillfälligt stopp och återhämtning.Jara är årstidernas runa. Sådd och skörd, även i mänskliga relationer. Årstidsväxling, byte av jobb, partner, etc. Orsak och verkan, tålamod.Pertra är klipprunan. Jordens och mineralrikets runa, mottaglighet, transformation, avslöjande, återfinnande, balanserad, står med båda fötterna på jorden, fast som klippan.Eoh är idegransrunan; växtrikets runa. Kraftfull skyddsruna, tillväxt, ny fas av växande, böjlighet, en symbol för återuppståndelse. Den representerar världsträdet och människans ryggrad.Algiz är älgrunan; djurrikets runa. Mäktig skyddsruna både andligt och fysiskt, skogens konung, styrka, intelligens, mod, självkännedom, tillit, självkänsla, andlig initiation och transcendens.Sol är solens runa, kallas också för sunna. Ljus, seger, värme, energi, livsglädje, hjärtats och kärlekens runa, vandra med ödmjukhet och generositet.Tyr är himmelsgudens och den andliga krigarens runa. Mod, kamp, offervilja, balans, koncentration, rättvisa, ärlighet, motivation, viljestyrka, sanning, seger. Tyr-runan ristades på vapen som turbringare. Stridslysten karaktär.Bjarka är björkrunan; moder jords runa. Jordisk kvinnlig kraft, omvårdnad, moderlig kärlek, omtanke, ödmjukhet, stödja andra, växande utveckling - andligt och magiskt. Den är en symbol för fruktbarhet och födelse. Björkrunan är också en relationsruna.Eh är hästrunan. En av de starkaste magiska runorna. Den representerar den magiska hästen Sleipner som bär schamanen på resorna till de andra världarna. Tillit mellan människa och djur, insikt, förändring, förflyttning till det bättre, resa, byta bostad, arbete, vänner. Hästrunan är schamanens runa per se.Madr är människans runa. Den står för självmedvetande och självkännedom. Den symboliserar utvecklandet av ens innersta personlighet. Madr är den upplysta människans runa. Social kompetens, förfädernas runa.Lagu är vattnets runa. Lagu står för regn, renande tårar och för våra känslor. Den har direkt förbindelse med månens krafter, med natten och med sömnen. Den är drömmarnas runa. Flyta med livets flod.Ing-runan är fruktbarhetens och sexualitetens runa. Inre kreativ kraft, självförverkligande, lustfyllda planer, visioner, fullbordan, tvillingsjälar, perfekt partnerskap.Odal står för odling och de odlade växterna, för familjen, hemmet, släkten och landet man bor i. Ursprung, arv, trygghet, erfarenheter, upplevelser, självinsikt, samlad kunskap, välstånd, ägodelar. Det verkliga värdet på saker och ting.Dagaz är dagens runa, ljusets och vakenhetens runa. Den står för upplysning och förmågan att lämna tidigare stadier och inträda i någonting nytt och okänt. Det är en transformationsruna.Feh står för rikedom och materiella ting, välstånd, förnöjsamhet. Den står för slut och fullbordan men samtidigt början på någonting nytt, uppnående av mål och önskningar. Den tämjda kon.

 


Den tomma innehåller ingenting likaväl som allt eftersom den är fylld av ödets kraft. "Ett hopp ut i det okända".


Odin på sin häst Sleipner och med sina två korpar Hugin och Munin som representerar sinne och minne. De var hans ögon och öron. Odin var medveten om att kunskap endast vinns genom offer. Genom sin okuvliga vilja föddes han på nytt och förde med sig kunskapen från världen bortom döden.